White-glove delivery available at checkout!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

DE ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANKOOP VAN GROTE MATEN DAMES MODE LEES JE HIER1. Algemeen 
1.1 KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online, gevestigd in de Parkstraat 1, 3900 te Overpelt, maakt onderdeel uit van 
CARDINAELS JACKY BVBA, gevestigd in de Reststraat 11, 3940 te Hechtel en op de Waterrijtstraat 1a, 3900 Overpelt. BTW nummer 875822995. 
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online erkend. 
1.5 KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

2. Levering 
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 
2.3 Aan de leveringsplicht van KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

3. Prijzen 
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW. 

4. Zichttermijn / herroepingrecht 
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken. 
4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor goederen, die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne zoals ondergoed en zwemkleding. 

5. Gegevensbeheer 
5.1 Indien u een bestelling plaatst bij KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online. KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
5.2 KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 
5.3 KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen. 

6. Garantie 
6.1 KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de kwaliteit van het aan u geleverde product. 
6.2 KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken. 
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 kalenderdagen na levering aan KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
6.4 Indien klachten van de afnemer door KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online gegrond worden bevonden, zal KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online gedekte bedrag). Iedere aansprakelijkheid van KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
6.5 KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 
6.6 Deze garantie geldt niet indien: 
A) en zolang de afnemer jegens KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online in gebreke is; 
B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 
C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; 
D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

7. Aanbiedingen 
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
7.4 Aanbiedingen van KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 
7.5 KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

8. Overeenkomst 
8.1 Een overeenkomst tussen KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online op haalbaarheid is beoordeeld. 
8.2 KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 

9. Afbeeldingen en specificaties 
9.1 Alle afbeeldingen; o.a. foto’s, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
9.2 Geschreven teksten en geillustreerde afbeeldingen op de website van www.kayfashion.be en/of www.grotematendames.online mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar gekopieerd en/of overgenomen worden.

10. Overmacht 
10.1 KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Onlinealsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
10.3 KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Onlinegehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
10.4 Indien KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

11. Aansprakelijkheid 
11.1 KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online is niet aansprakelijk voor schade aan personen of andere objecten, ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. 

12. Eigendomsvoorbehoud 
12.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online verschuldigd is, heeft voldaan. 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
13.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. 
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Online en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maaseik kennis, tenzij KAY FASHION & GROTE MATEN DAMES Onlineer de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 


Versie 1 
september 2011 

Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand (klik hier)


Mocht je vragen hebben, wij horen het graag.....

We wensen je alvast veel shopplezier!

Team Kay Fashion
Team Grote Maten Dames Online
www.kayfashion.be/nl
www.grotematendames.online
[email protected]
[email protected]

 

NOG VRAGEN OVER DE ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ AANKOOP VAN GROTE MATEN DAMES MODE? CONTACTEER ONS!

 

Bezoek Kayfashion.be/nl op ShopMania
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »